CentOS : Linux Command Line for User Management


[ LINUX USER MANAGEMENT ]

Cipta pengguna server baru :

# useradd jimbo
# useradd zombi
# useradd -c "Salmah bt Ahmad" -m -g "salmah" salmah
-c "comment“
-d home_dir
-e expire_date
-g group
-m Automatically create the user’s home directory
# passwd salmah

* Login di server atau menggunakan putty
# chage -M 90 -d 0 salmah (Tempoh perlu tukar password adalah 90 hari)
# usermod -g apache salmah
# usermod -l sally -c "Salmah bt Ahmad" -m -d /home/sally salmah
# usermod -s /sbin/nologin salmah (tak boleh login guna SSH atau apa sahaja komunikasi)
# mkdir /var/www/html/salmah
# usermod -s /sbin/nologin -d /var/www/html/salmah salmah
# userdel jimbo
# userdel -r jimbo

Tukar shell user linux :
# chsh muzzo /bin/sh
* Contoh shell lain :
/usr/bin/bsh
/usr/bin/csh
/usr/bin/ksh

Kemaskini maklumat pengguna user linux di fail /etc/passwd :
# chfn zombi
Changing finger information for zombi.
Name []: zombi
Office []: btm
Office Phone []: 095129425
Home Phone []: 095129444
# cat /etc/passwd

Senaraikan pengguna dalam server :
# awk -F':' '{ print $1}' /etc/passwd


..................................................................................................
~ Be a Creator Not a User ~

Ulasan